Szarych Szeregów placem budowy

Zakończyły się już prace rozbiórkowe i ziemne w korycie torowiska
tramwajowego na etapie II prac na Placu Szarych Szeregów. Zakończono także
roboty rozbiórkowe starych fundamentów i słupów trakcyjnych. Nie ma też
śladu po dawnych peronach tramwajowych i wygrodzeniach.

Prace w rejonie Placu Szarych Szeregów nie zwalniają. Wykonane są już
fundamenty wraz z posadowieniem nowych, na ten moment, 27 słupów. Trwają
prace związane z kanalizacją deszczową i teletechniczną. Daleko za
półmetkiem są te roboty, które dotyczą podbudowy torowiska.

O ZADANIU

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do
aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami
będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to
konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca ma
450 dni od momentu podpisania umowy.

 • Zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” obejmuje między innymi
  całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów,
  zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w al. Marszałka Józefa
  Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska
  Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie
  także remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy
  ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system
  ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie
  terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu
  Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to
  prawie 900 metrów toru pojedynczego.
 • Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmuje między innymi:
  przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo
  uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji
  miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone
  będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą
  sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy
  takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż
  Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu
  ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo
  tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa
  relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego – Stocznia Szczecińska. Długość
  projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Roboty wykonuje firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa
torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr
POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego
transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

Zobacz również:

Zobacz również...