Walka z bezrobociem – zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Na najbliższej sesji Rady Miasta, prezydent Szczecina Piotr Krzystek zaproponuje wprowadzenie uchwały mającej na celu przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków poprzez zwolnienia w podatku od nieruchomości. Ulga ma być przyznawana podmiotom zatrudniających nowych pracowników, a konstrukcja zwolnienia podatkowego ma zachęcić przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy.

Zasady ogólne:

 • Uchwała skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość, będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres do 24 miesięcy.
 • Uchwała nie wyznacza okresu zwolnienia w zależności od liczby zatrudnionych osób.
 • Okres zwolnienia zależy od wysokości podatku od nieruchomości oraz od kosztów jakie poniesie pracodawca w okresie 24 miesięcy w związku z zatrudnieniem pracowników na nowoutworzonych miejscach pracy.
 • Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą to 24 miesięczne koszty zatrudnienia nowych pracowników, tj. wynagrodzenie brutto oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki odprowadzane do ZUS.
 • Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 80% ww. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 • Wykorzystanie całego zwolnienia od podatku od nieruchomości przyznanego na mocy przedmiotowej uchwały, nie wykluczy możliwości ponownego złożenia zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy,  w przypadku zatrudnienia kolejnych pracowników (uchwała uprawnia przedsiębiorcę do wielokrotnego ubiegania się o pomoc de minimis).

Warunki uzyskania zwolnienia

 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia na mocy uchwały, przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy.
 • Nowe miejsca pracy zostaną utworzone w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania pisma od Prezydenta Miasta w zakresie pozytywnej oceny dopuszczalności udzielenia pomocy.
 • Zatrudnienie nowych pracowników nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 • Utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres zwolnienia i po okresie korzystania ze zwolnienia przez kolejne 24 miesiące.
 • Głównym ograniczeniem jest 200 tysięcy euro pomocy na trzy lata dla podatnika

Wyłączenia

 • Wynikające z przepisów UE (m.in. sektor rolnictwa oraz pomoc bezpośrednio związana
  z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej).
 • Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte w całości lub w części na: stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną lub hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom.
 • Zwolnienie nie przysługuje podatnikom, którzy na terenie Gminy Miasto Szczecin zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
 • Zwolnienie nie przysługuje podatnikom, wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze.