Gmach Urzędu Wojewódzkiego

URZĄD WOJEWÓDZKI. 1973-1990. Od 1 VI 1975 dla województwa składającego się z 54 gmin (9982 km2); utworzony wg, ustawy z 22 XI 1973, był urzędem pomocniczym wojewody jako terenowego organu administracji państwowej oraz reprezentanta urzędu. Poonadto wojewoda spełniał funkcje wykonawcze i zarządzające. Organizację UW, jego podział na wydziały i biura kierowane przez dyrektorów, regulowały statuty wydawane przez wojewodę – pierwszy, wydany 1 IV 1974, tworzył 17 wydziałów, a wyd. 8 VI 1988 przewidywał ich 23. Od 1983 również dyrektorzy wydz. stali się organami administracji o właściwości specjalnej. a sam wojewoda o właściwości ogólnej. Wojewodowie: J. Kuczyński 1973-199O, T. Waluszkiewicz 1980-1984, S. Malec 1984-1990.

Wg ustawy z 22 III 1990 o podziale kompetencji między administracją państwową i samorządową oraz statutu z 29 V 1990 był urzędem pomocniczym wojewody, tj, organu administr. państw., którego powoływał premier na wniosek ministra SWiA i opinii sejmiku samorządowego. Wojewoda powierzał określone kompetencje urzędnikom UW, którzy wykonywyali je w jeno imieniu. Siedzibą wojewody oraz UW był budynek na Wałach Chrobrego. Szczegóły organizacji i tryb pracy UW określał regulamin wydawany przez wojewodę, jego pracą kierował dyr. UW podlegly wojewodzie. UW dzieli się na wydziały których kierownikami byli dyrektorzy. Pierwszy statut tworzył 14 wydziałów, od 1993r. było ich 13, a w 1995 – 19.