Gmach Urzędu Miejskiego

Gmach Urzędu Miejskiego powstał wg. ustawy z 22 XI 1973 jako urząd, przy któryego pomocy prezydent miasta wykonywał swoje zadania; zajął miejsce wydziałów PMRN. Poza tym UM obsługiwał MRN. Statut urzędu, określany przez prezydenta mista, dzielił go na wydziały lub niura, komisje i kuratoria; ich liczba często się zmieniała i w 1974r. wynosiła 15, w 1975 19, a od 1984 22. Pracą UM kierował prezydent osobiścvie oraz przy pomocy 3 wiceprezydentów.

Od 1990 UM jest urzędem poocniczym Zarządu Miejskiego i Prezydenta Miasta do wykonywania spraw gminy, uchwał Rady Miasta, zadań powierzonych itp. JEgo organizacyjne zasady działania określa regulamin uchwalony przez RM. Kierownikiem UM jest prezydent miasta, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu. Urząd dzieli się na wydziały i biura (w 1998 było ich 35) i, wraz ze swoimi wydziałami, wykonuje zadania przekazane i polecone przez Prezydenta Miasta, Zarząd Miasta i Radę Mięjską.